Документи 2020/2021

Актуализиран План-БДП-2021-2030

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ”

Eтичен кодекс на ДГ „Пролет“ с. Тънково

Годишен план 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТРМОЗА И НАСИЛИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА  ЗА  СПРАВЯНЕ  С  ТОРМОЗА  И  НАСИЛИЕТО 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ – 2 и 4 годишни В УЧЕБНО ВРЕМЕ от 15.09.2020 г. до 31.05.2021 г

Етичен кодекс на детската общност

Карта за наблюдение на поведението на детето

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие

Оценка на ситуацията

ПЛАН за превенция и интервенция на тормоза и насилието

План на занятия при групова работа

ПЛАН на комисията за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция за учебната 2020/2021 г.

ПРАВИЛА за дейността на детска градина „Пролет“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

ПРАВИЛА за работа на комисията за превенция и закрила на деца, жертва на насилие

ПРАВИЛА за достъп в сграда и дворно пространство

ПРАВИЛА за превенция на тормоза и насилието

ПРОЦЕДУРА ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ