Документи 2021/2022

Годишен план

Правилник за дейността

Стратегия за развитие

Етичен кодекс

Етичен кодекс на детската общност

ПВТР

Правила за дейността на детска градина „Пролет“ в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Дневен режим 2-4 годишни r 5-6г.

План БДП

Актуализиран План БДП

Програмна система- 2021-2022

Програма по БЕ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Годишен план на квалификация на помощник

Годишен план за контролната дейност на директора

План на занятия при групова работа

План взаимодействие между ДГ и Училище

План на комисията за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция

Правила за достъп в сграда и дворно пространство

Мерки за повишаване качеството на образованието

Карта за наблюдение на поведението на детето

Механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие

Оценка на ситуацията

Процедури и правила за справяне с тормоза и насилието

План за превенция и интервенция на тормоза и насилието

Правила за превенция на тормоза и насилиет

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Дневник за случаи на тормоз и насилие

Заповед - Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Заповед - Политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза